بررسی وجود یک نام کاربری در تیبل یوزرها – check username exist in user table

بررسی وجود یک نام کاربری در تیبل یوزرها – check username exist on user table با کد زیر میتونید صحت وجود یک یوزرنیم در دیتابیس را چک کنید. This php code check if username exist in table users print(echo) some text <?php //database connection $servername = “localhost”; $db_username = “your_database_username”; $db_password = “your_database_password”; $databasename = …

ادامه مطلب